មាតិកាព័ត៌មាន
Home / អំពីយើង ( ចាងហ្វាង លោក ប៉ាត សុខ 081 455 399 / 092 910 107 / 097 596 77 44 / 088 265 66 58 )

អំពីយើង ( ចាងហ្វាង លោក ប៉ាត សុខ 081 455 399 / 092 910 107 / 097 596 77 44 / 088 265 66 58 )

គេហទំព័រ ព្រះច័ន្ទកម្ពុជា យើងខ្ញុំបាន ទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណ ចេញដោយក្រសួង ព័ត៌មាន  ជាផ្លូវការ រាល់ព័ត៌មាន បង្ហោះក្នុងគេហទំព័រ ព្រះច័ន្ទកម្ពុជា ជាកម្មសិទ្ធិនិង ទទួលខុសត្រូវ តាមច្បាប់ស្ដីពី របបសាព័ត៌មាន នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

ចាងហ្វាងការផ្សាយ គេហទំព័រ ព្រះច័ន្ទកម្ពុជា គឺលោក ប៉ាត សុខ ទីស្នាក់ការព័ត៌មាន គេហទំព័រ ព្រះច័ន្ទកម្ពុជា មានទីតាំងនៅ ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប៕